Dữ liệu lưu trữ Thư gửi các nhà đầu tư hàng năm của Công ty TNHH Đầu Tư Kida.

Năm 2021

Năm 2022: Thư 6T/2022